Historie

Doarpsbelang 2011 - 100 jier

Doarpsbelang 1911 - 1986 - 75 jier

Bron: In portret út it ferline fan Aldegea, Idzegea en Sânfurd

Utjûn troch: de reünykommisje. Gearstald troch: Simen Jagersma

Doarpsbelang Aldegea, Idzegea en Sânfurd 75 jier âld, mar wy kinne ek gerêst stelle 75 jier jong, want ús ferie­ning is noch krekt sa aktyf as immen fan 20 as 30 jier âld.

Doarpsbelang is in feriening dy’t besiket de belangen fan ús trije doarpen sa goed mooglik te behertigjen, oan ‘e iene kant nei de eigen ynwenners ta en oan ‘e oare kant besykje wy in goede sprekbuis te wêzen nei de ge­meente ta.
Wy kinne gerêst stelle dat wy goede kontakten ha mei us gemeentebestjoer fan Wymbritseradiel.

Hjirby de notulen fan ‘e oprjochtingsgearkomste. Foar in part as kuriositeit fansels, mar ek ynformatyf be­doeld. lnkele âlderen ûnder ús sille grif noch wol de persoanen kinne of oars wol fan heard ha, dy’t yn ûn­dersteand ferslach neamd wurde.

Notulen van de gehouden vergadering „Dorpsbelangen” Oudega, Idzega en Sandfirden, op den 24 Januari 1911.
Het voorloopig bestuur bestaat uit de heeren M. Kramer, J. Boomsma en G. van Wijk. De vergadering word geopend door den Heer Th. van der Mark met gebed.Nadat door de heer Th. van der Mark het nut van de Vereeniging besproken was, treden 64 leden tot de vereeniging toe, waaruit een bestuur gekozen wordt, bestaande uit de Heeren Th. van der Mark, J. Fennema, M. Kramer, J. Boomsma en J. Lijklama, welke de benoeming zich laten welgevallen.Punten van behandeling.
Punt 1: Verlichting van het dorp.
Punt 2: Bestrating bijlangs de straatweg.
Punt 3: Verbetering van het vaarwater van de brekken tot de opslagplaats van het dorp.
Het verzoek de koninklijke rechtspersoonlijkheid der Statuten zijn goedgekeurd en ongewijzigd in de maand Mei teruggezonden.
De vereeniging juicht het besluit toe, om verandering te brengen in de verlichting van het dorp, omdat dat er hier nog treurig uitziet. Verscheidene leden laten zich hieromtrent dan ook hooren. Ook punt 2 achte men heel noodzakelijk.
Punt 3 wordt door het lid Sipke Dijkstra als iets heel belangrijks beschouwd. Spreker laat zich dan ook als volgt hooren: Ja sjog, ik ha mien nocht der ouw, altied dot echteruitvaren en derom die polle van Wierda die mat er uit slotten wurre, dan krei we tenmeenste wot romte om mai et schip te swaaien.
De vereenging besluit ten laatste om direct niet te veel op touw te zetten, maar langzaam aan verbetering te brengen in de treurige toestanden van het dorp. Nadat vastgesteld is dat de contributie voor ieder lid 25 cent per jaar is, sluit de Heer Th. v.d. Mark met dankgebed en gaat de nieuwe vereeniging uiteen.

Ta beslut eindigje wy mei de winsk, dat us generaasje it wurk wêr’t dizze minsken mei utein setten binne, noch ferskate jier­ren trochsetten wurde mei. Nammens de feriening fan Doarpsbelang,  Wypke Martens, foarsitter (1986).

Doarpsbelang 1986
It hjoeddeistich bestjoer (1986) F.l.n.rj. efter: Rennie Wildschut-Koopmans (skriuwster), Jenke Walinga-v.d. Wal (alg. adj.), Wietske Baarda-Klijnsma (2e skriuw­ster). Sittend: Pier v.d. Meer (ponghâlder), Wypke Martens, (foarsitter), Ruurd de Groot (2de foarsitter).
Scroll naar boven